Privaatsus

Veebisaidil registreerumine kehtib tähtajatult. Hotelliveeb.ee haldaja kohustub mitte avaldama registreerumisel kogutud informatsiooni kolmandatele isikutele. Haldaja ei kasuta registreerunud kasutajate kontaktandmeid veebisaidi kasutamisega mitteseotud info edastamiseks. Registreerunud kasutaja kinnitab oma registreerumisega kasutustingimustega nõustumist ja nendest kinnipidamist.

Hotelliveeb.ee haldajal on õigus anda Kasutaja isikuandmeid ning infot Kasutaja kohta kolmandale isikule, s.h. õiguskaitseorganitele, kui see on ettenähtud seadusega või kui see on vajalik ohu kõrvaldamiseks kolmanda isiku tervisele või varale. Portaali haldajal on õigus anda Kasutaja isikuandmeid ka oma õigusnõustajale, kohtule ning kohtutäiturile selleks, et tagada Hotelliveeb.ee ja Kasutaja vaheliste lepingute täitmine. 

Kasutaja isikuandmed on kaitstud füüsiliste, elektrooniliste ja protseduuriliste turvameetmetega seaduses ettenähtud korras. Kasutaja isikliku konto infot kaitseb Kasutajale teada olev salasõna.